งานรวมพลคนอินทรีย์ ปี 2553

รูปภาพของ OMICADMIN

 

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Commerce- Intelligence of MOC : CIM) เข้าร่วมแสดงจัดนิทรรศการ และนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน“รวมพลคนอินทรีย์ ปี 53” ระหว่างวันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2553  ณ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้เยี่ยมชม ประมาณ 350 คน

      1.กิจกรรมในคูหาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย

       1.1 ผู้ประกอบการได้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน โดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำตาล ถั่วเหลือง ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์สปา/เครื่องสำอางที่แปรรูปจากสมุนไพรไทยที่ผลิตในระบบอินทรีย์  เป็นต้น

       1.2 การเจรจาธุรกิจ /มีผู้ซื้อในประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยให้ความสนใจ ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เพื่อนำไปใช้แปรรูปการผลิตเครื่องสำอาง กุ้ง น้ำผึ้ง ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออก

     1.3 คลินิกข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำคูหาได้ให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและบริการข้อมูลทางศูนย์ ฯ CIM ในเว็บไซต์ www.organic.moc.go.th 

      2.มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน 180 คูหา จากทั่วประเทศ มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 1,385,181 บาท (ไม่รวมมูลค่ายอดการเจรจาธุรกิจภายในงาน) โดยมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จำกัด บริษัท ติงเฮง ฟุ้ด โปรดักส์ จำกัด และ กลุ่มเกษตรโบจาโดย  รวมยอดจำหน่าย 350,000 บาท                         

      3.การประชุมสัมมนา “Organic Symposium” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาสัย) เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวข้อการประชุมสัมมนาดังนี้

       3.1 เรื่อง “โอกาสเกษตรอินทรีย์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยผู้แทนจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพม่า 

       3.2 เรื่อง “โอกาสเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย” โดย ผู้แทน Organic Federation of Australia ประเทศออสเตรเลีย

       3.3 เรื่อง “กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป” โดยผู้แทน กรมการค้าต่างประเทศ

       3.4 เรื่อง “โอกาสเกษตรอินทรีย์กับประเทศไทย” โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/สหกรณ์กรีนเนท   

 

       กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นปี 3 แล้ว ได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และประชาชนสนใจที่จะประกอบธุรกิจและนิยมบริโภคเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

 

ผู้ประกาศ: 
3 ก.พ. 2552
ที่มา: 
: สำนักบริหารพาณิชย์ภูมิภาค
วันที่: 
3 กุมภาพันธ์, 2010