งดใช้สารพิษนำความปลอดภัยกลับคืนสู่ไร่นา ไอเดียผู้ว่าศรีสะเกษ

รูปภาพของ OMICADMIN

ผู้ว่าฯศรีสะเกษไอเดียเก๋ชูเกษตรอินทรีย์ งดใช้สารพิษนำความปลอดภัยกลับคืนสู่ไร่นา
    เมืองไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม หลายประเทศทั่วโลกรู้จักกันดี แต่สินค้าการเกษตร หากจะส่งออกต้อง “ปลอดสารพิษ” เพราะไม่มีใครต้องการบริโภคสารพิษเข้าไปแน่นอน หน่วยงานภาครัฐ จึงพยายามกระจายแนวคิดนี้สู่เกษตรกร ให้ทำพืชผักผลไม้ให้ “ปลอดสารพิษ” เหมือนอย่างที่ จ.ศรีสะเกษ หลังจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงเร่งออกเดินสายเพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมเกษตรกรในหลายพื้นที่โดยนำนโยบายส่งเสริมการผลิตพืชผลการเกษตรด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ไปเผยแพร่ โดยให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าว เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ แทนการเผาตอซังซึ่งจะทำให้หน้าดินเสีย
จากการที่ นายเสนีย์ ได้เดินทางไปเปิดงานในอำเภอต่าง ๆ มีข้าราชการ ลูกจ้าง อำเภอ และพี่น้องชาวนาจังหวัดศรีสะเกษในพื้นที่ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีผีตาแฮก บวงสรวงผีนา และแม่ธรณี เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องที่อำเภอต่าง ๆ การสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การสาธิตการทำนาแบบโบราณ โดยใช้กระบือไถนา และการลงแขกปักดำนา นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนที่ผลิตในพื้นที่
นอกจากนี้ ผวจ.ศรี สะเกษ ได้กล่าวถึงนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  ในไร่นาแก่ผู้ให้การต้อนรับทุกคน ซึ่งทุกวันนี้ราคาปุ๋ยเคมีราคาสูงมาก เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรทุกตำบลทุกหมู่บ้านในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือน
นายเสนีย์ ยังกล่าวอีกว่า ได้นำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติมา เช่น น้ำสมุนไพรกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนผลไม้ และสูตรหมักจากเศษปลา ปุ๋ยหมักชีวภาพดินปุ๋ยอินทรีย์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  และแผนกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป โดยให้นโยบายการดำเนินงานร่วมกันสนับสนุน นโยบายทั้งสอง กระทรวง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน ในการที่จะขับเคลื่อนเยาวชนซึ่งอยู่ในโรงเรียนได้มีทักษะและกระบวนการด้านการเกษตรซึ่งเป็นโครงสร้างเยาวชนให้มีพื้นฐานของสังคมไทย ให้เจริญก้าวหน้าสามารถพึ่งตนเองได้  เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการทำนาแบบโบราณเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในการทำนาโดยใช้กระบือในการ ไถนา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำใช้เองและทำนาแบบการลงแขก ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำนาข้าวหอมมะลิของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เพื่อส่งออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำนาให้แก่เกษตรกร ตามโครงการรณรงค์ “วันกลับคืนสู่ไร่นา” ในการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ร่วม 5 วาระ
5 ร่วม ร่วมคิด, ร่วมทำ, ร่วมรับผิดชอบ, ร่วมแก้ไขปัญหา, ร่วมติดตามผล 5 วาระ ในด้านเพิ่มรายได้, ขยายการท่องเที่ยว, เชี่ยวชาญด้านกีฬา, ลดปัญหาอาชญากรรม และนำความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ในการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทำปุ๋ยใช้เอง.
แดนภูชิสส์ เจริญทรัพย์

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=17088...