ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems PGS)

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems PGS)

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PGS http://www.greennet.or.th/article/1661

 

ที่มา สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย www.oae.go.th/ewt_dl.php?nid=21686 

 

ประเภทกฎ/สาระความรู้: 
เอกสารเกี่ยวกับกฏ-ระเบียบเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
ศุกร์, ธันวาคม 1, 2017