สถานการณ์ข้าวในอิตาลี กุมภาพันธ์ 2560

สิ่งที่น่าสนใจ

๑. สถานการณ์ทั่วไป 

๒. การผลิต

๓. การบริโภค

๓.๑ พฤติกรรมกำรบริโภคข้ำวของชาวอิตาเลียน

๓.๒ พฤติกรรมกำรซื้อข้ำวของชาวอิตาเลียน

๓.๓ แนวโน้มการบริโภค

๔. การจัดจำหน่ายในประเทศ

๔.๑ ประเภทของข้าวในอิตาลี

๔.๒ ชนิดของข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ขนาด และราคา

๔.๔ ช่องทางการจำหน่าย

๕. การส่งออกข้าวของอิตาลี

๕.๑ การส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป

๕.๒ กำรส่งออกไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป

๖. การนำเข้าข้าวของอิตาลี

๖.๑ กำรนำเข้ำจำกประเทศไทย

๖.๒ รำคำข้ำวไทยในอิตาลี

๖.๓ บริษัทผู้นำเข้าข้าวไทยรำยใหญ่

๖.๔ แนวโน้มข้ำวไทย

๗. สถานการณ์ปัจจุบัน: ข้อตกลงการค้าเสรี 

๘. อุปสรรคของข้าวไทยในตลาดอิตาลี

๙. ข้อแนะนาในการเพิ่มศักยภาพการนาเข้าข้าวไทยในอิตาลี

๑๐. งานแสดงสินค้าในอิตาล

 

ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่: 
10 มีนาคม, 2017