รายงานประจำปี 2016 IFOAM

                สภาสหภาพยุโรปได้ตีพิมพ์รายงานเรื่อง “ ความเกี่ยวข้องของอาหารออแกนิคและเกษตรอินทรีย์ต่อสุขภาพมนุษย์” ซึ่งเน้นย้ำประโยชน์อันหลากหลายในการบริโภคอาหารออแกนิค  ปัจจุบันโลกมีพื้นที่อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ถึง 50.9 ล้านเฮกตาร์ และตลาดสินค้าอินทรีย์มีมูลค่าถึง 80 พันล้านดอลล่าร์  โดยมี 17 ประเทศได้ให้สัตยาบันการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน และความสำเร็จของการส่งเสริมคือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่มีจุดหมายร่วมกัน เหมือนดังขบวนการเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

ไฟล์แนบ: 
ประเภทกฎ/สาระความรู้: 
เอกสารเกี่ยวกับสาระความรู้เกษตรอินทรีย์
วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 6, 2017