ตลาดสินค้าออร์แกนิคออสเตรเลีย

ตลาดสินค้าออร์แกนิคออสเตรเลีย

          ออสเตรเลียจัดเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณ 67 ล้านไร่ (27,145,021เฮกตาร์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับตลาดโลก ปี 2560 จำนวนผู้ผลิตที่ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ล้านเฮกตาร์
          สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์เนยนม ไวน์ เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยส่งออกไปยังตลาด North America และ East Asia มากที่สุด รองลงมาคือ สหภาพยุโรปและ South-East Asia โดยเฉพาะตลาดเอเชียมีการขยายตัวสูงที่สุดจากความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

ภาพรวมตลาดออร์แกนิคออสเตรเลีย

ปัจจุบันความต้องการสินค้าออร์แกนิคที่มีตรารับรองในออสเตรเลียเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคใส่ใจกับอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดสินค้าออร์แกนิคที่เคยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีสัดส่วนตลาดค่อนข้างน้อยมีราคาสูงและหาซื้อได้ค่อนข้างยากในอดีตกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้ำปลีกต่างๆ และมีราคาถูกลง ทำให้ผลผลิตสินค้าออร์แกนิคในท้องถิ่นไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาด อาทิ สินค้าประเภทธัญพืช ผักและผลไม้ และเนื้อแดง เป็นต้น นอกจากนี้ออสเตรเลียยังไม่มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการปิดฉลากสินค้าออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศอย่างจริงจัง ในขณะที่ผู้ส่งออกสินค้าออร์แกนิคออสเตรเลียกลับต้องประสบปัญหาจากประเทศผู้นำเข้าในเรื่องของกฎระเบียบที่เข้มงวด และข้อกำหนดสำหรับการใช้เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานของสินค้าออร์แกนิคที่ประเทศผู้นำเข้าแต่ละประเทศกำหนดไว้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคบางรายต้องเลิกกิจการเนื่องจากไม่สามารถสู้ราคากับสินค้านำเข้าซึ่งมีราคาต่ำกว่า และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ค้ำปลีกรายใหญ่เพื่อแลกกับการจำหน่ายสินค้าบนชั้นวาง

 

- ตลาดอาหารออร์แกนิคบรรจุหีบห่อ

- ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิค

- ความต้องการบริโภคภายในประเทศ

- หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งในการออกใบรับรองเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคในออสเตรเลีย

- แนวโน้มตลาดอาหารออร์แกนิค

- งานแสดงสินค้าออร์แกนิคในออสเตรเลีย

- อุปสรรคและปัญหาในตลาดสินค้าออร์แกนิคออสเตรเลีย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิ้งนี้ >>FULL<<

 

 

วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017