ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิคในฝรั่งเศส

ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิคในฝรั่งเศส

                ในปัจจุบันสินค้าอาหารได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศส โดยมีเหตุผลหลัก คือ ความปลอดภัย ทางด้านอาหาร ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ไม่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงหรือสารกําจัดจัดศัตรูพืช ไม่มีการตัดต่อ พันธุกรรม ไม่มีการใช้สารเคมี การขนส่งระยะสั้นซึ่งช่วยลดมลภาวะ ตลอดจนถึงประเด็นด้านจริยธรรม เนื่องจากสัตว์ที่จะมา เป็นอาหารได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ตลอดจนถึงความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้บริโภคบางส่วนยังเห็นว่าสินค้า อาหารออร์แกนิคมีรสชาติที่อร่อยกว่าสินค้าอาหารโดยทั่วไป

 

 

               พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอาหารออร์แกนิคในฝรั่งเศส

จากการสํารวจโดยหน่วยงาน Agence Bio ของฝรั่งเศสที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภค จํานวน 1,000 ราย พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 90 บริโภคสินค้าออร์แกนิค โดยร้อยละ 25 บริโภคเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และร้อยละ 16 บริโภคสินค้าอาหารออร์แกนิคทุกวัน ทั้งนี้ผู้บริโภคร้อยละ 26 ตั้งใจที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคร้อยละ 85 เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์

 

สัดส่วนของผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าอาหารออร์แกนิคประเภทต่าง ๆ มีดังนี้
- ร้อยละ 59 สําหรับผักผลไม้ออร์แกนิค
- ร้อยละ 52 สําหรับผลิตภัณฑ์นม
- ร้อยละ 47 สําหรับไข่
- ร้อยละ 38 สําหรับเครื่องปรุง และสินค้า grocery ต่าง ๆ
- ร้อยละ 35 สําหรับเครื่องดื่ม (น้ําผลไม้ ไวน์)
- ร้อยละ 32 สําหรับเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล

 

 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 4, 2018