พาณิชย์ผนึกห้างโมเดิร์นเทรดตั้งโซนสีเขียวดันตลาดเกษตรอินทรีย์

            นาย วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และกลุ่มห้างโมเดิร์นเทรน เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ โดยในที่ประชุมตนได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โลตัส แมคโคร ให้จัดกรีนโซน หรือโซน สีเขียวเป็นโซนจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งขอให้สมาชิกภัตตาคารใช้วัตถุดิบออร์กานิคในการประกอบอาหารไทย เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

          “เนื่องจากประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น ความต้องการสินค้ามีอยู่สูงแต่ผลผลิตส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปต่างประเทศ และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หากสามารถผลักดันสำเร็จจะขยายตลาดนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,300 ล้านบาท ส่งออกประมาณ 60% ตลาดในประเทศ 40%”

          โดยหลังจากนี้ ทางกรมจัดให้มีคณะทำงาน 1 ชุด ประกอบด้วย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเดอะเชฟ ประเทศไทย ห้าง สรรพสินค้า สมาคมภัตตาคาร ผู้ประกอบการด้านอาหาร สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดต่างๆ รวม 9 ภาค เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน ผ่านระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลความต้องการทั้งด้านฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

          ในส่วนกรมการค้าภายในจะเป็นแกนกลางเชื่อมประสานการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สำหรับกลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรฯ มีทั้งหมด 25 จังหวัด ทั้งหมดประมาณ 3 หมื่นไร่ เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 3 พันราย ซึ่งผลผลิตที่มีการปลูกมีหลากหลายเช่น ข้าว ผลไม้ ผัก และมีสวนส้มอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 30 สวนทั้งประเทศ โดยสัดส่วนในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็น ภาคเหนือ อีสาน และกลาง ที่ได้รับการรับรองประมาณ 149 แปลง

          สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเตรียมตัวในการเข้าร่วมผลิตสินค้าปลอดสารเคมี จะต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และมาสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์เกษตรกรฯ แต่ละกลุ่มจะต้องมีการตรวจสอบ และที่สำคัญจะต้องผ่านการฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ

 

ที่มา: 
https://www.prachachat.net/economy/news-317945
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: