อำนาจเจริญเชิญชวนเที่ยวงานตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

                 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์รายเก่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ ผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งกิจกรรมจะจัดพร้อมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.จึงขอเชิญชวนเกษตรกร พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมแวะเที่ยวชมงานและซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ในงานฯ ตามวันเวลาดังกล่าว.

ที่มา: 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190522102737968
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: