บันทึกช่วยจำ การหารือร่วมระหว่าง สคต.แฟรงก์เฟิร์ต และพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

รูปภาพของ OMICADMIN
ประเภทกฎ/สาระความรู้: 
เอกสารเกี่ยวกับสาระความรู้เกษตรอินทรีย์