มาตรฐาน DOA

รูปภาพของ OMICADMIN

 

มาตรฐาน DOA
 
งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช ฝ่ายกักกันพืช กองควบคุมพืชและวัสดุ การเกษตร ในเกษตรกลาง บางเขน
สำนักงานคลังสินค้าที่ 2 บริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพฯ[ แผนที่ ]
 
ส่วนภูมิภาค ยื่นขอได้ที่
ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตรทั่วประเทศ[ แผนที่ ]
 
การส่งออกทางเรือ
 
1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นคำขอ พ.ก. 9 จำนวน 1ชุด (ต้นฉบับ 1 ฉบับและสำเนา 2 ฉบับ)
 
2.เจ้าหน้าที่รับคำขอ พ.ก. 9 ตรวจสอบความถูกต้องแล้วออกกฎหมายเลขรับคำร้องให้เพื่อใช้อ้างอิงในการแจ้งงานและรับใบรับรองปลอดศัตรูพืช
 
3.เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนว่า สินค้าที่จะขอใบรับรองปฃอดศัตรูนั้น จะต้องทำการตรวจ และ/หรือทำการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
 
4.เมื่อผู้ส่งออกจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจและ/หรือทำการกำจัดศัตรูพืช ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หรือด้วยตัวเอง เพื่อนัดเวลาและสถานที่ โดยให้แจ้งงานวันต่อวัน
 
5.สินค้าที่เตรียมไว้ให้ตรวจ และ/หรือทำการกำจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก จะต้องเป็นชนิดและมีจำนวนตรงตามทีได้แจ้งไว้ใน พ.ก. 9 หากสินค้ายังไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ก็สามารถทำได้ตามจำนวนที่มีอยู่จริง ส่วนที่เหลือสามารถแจ้งงานได้ใหม่ในวันถัดไป
 
6. สินค้าที่ผ่านการตรวจ และ/หรือกำจัดศัตรูพืชแล้วปลอดศัตรูพืช ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถรับรองปลอดศัตรูพืชได้ โดยนำสำเนาคำขอ พ.ก. 9 ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อ ตรวจสอบ หากพบศัตรูพืช ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องจัดการสินค้านั้นใหม่ ให้ปลอดจากศัตรูพืช แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง ก็สามารถออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชได้
 
7.กรณีผู้ส่งออกต้องการแก้ไขข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดในคำขอ พ.ก. 9 ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือหนังสือของบริษัทผู้ส่งออก พร้อมหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
 
8.เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ใบรับรองปลอดศัรตูพืชแล้วผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเสียก่อน แล้วชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และรอรับใบรับรองปลอดศัตรูพืช
 
การส่งออกทางเรือ ยื่นคำขอ พ.ก. 9 ที่
งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช ฝ่ายกักกันพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน
โทรศัพท์ 5791568,5791581 โทรสาร 5791581
 
การส่งออกทางอากาศ
 
1.ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจัดเตรียมสินค้ามาอย่างอี ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชพร้อมบรรจุหีบให้เรียนร้อย
 
2.ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นคำขอ พ.ก. 9 และใบแนบบัญชีรายชื่อพืชส่งออก (Packing List) พร้อมนำสินค้าทั้งหมดมายังจุดตรวจ
 
3.เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสินค้า โดยการสุ่มตรวจ หากพิจารณาแล้วปลอดจากศัตรูพืช ก็จะดำเนินการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช หากพบศัตรูพืช ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องจัการสินค้านั้นใหม่ ให้ปลอดจากศัตรูพืช แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าปลอด ศัตรูพืช ก็สามารถออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชได้
 
4.ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน แล้วชำระค่าธรรมเนียมต่างๆและรอรับใบรับรองปลอดศัตรูพืช
 
การส่งออกทางอากาศ ยื่นคำขอ พ.ก.9 ที่
งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช ฝ่ายกักกันพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน
โทรศัพท์ 5791568,5791581 โทรสาร 5791581
และที่สำนักงานคลังสินค้า 2 ทาอากาศยานกรุงเทพ
โทรศัพท์ 5237652-3 โทรสาร 5237653
 
หมายเหตุ
 
ในกรณีที่ต้องการให้มีรับรองพิเศษ โดยระบุข้อความปลอดศัตรูพืชเป็นชนิดเฉพาะเจาะจงหรือตั้งแต่พืชเจริญเติบโตในแปลงปลูกลงในใบรับรอง ปลอดศัตรูพืช จะต้องยื่นคำขอ ณ งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช พร้อมคำข พ.ก. 9 แล้วนำสำเนาคำขอมายังงานวิชากักกันโรคพืช และ/หรือ งานวิชาการกักกันืช เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือนำสินค้ามาให้ตรวจสอบตามสายงานชนิดของศัตรูพืชก่อน จึงจะระบุลงในใบรับรองปลอดศัตรูพืชได้ การส่งออกในส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอ พ.ก. 9 ได้ที่ ด่านตรวจพืชและวัสดุการเกษตรทุกด่านทั่วประเทศ
 
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.doa.go.th/th/