มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.)

รูปภาพของ OMICADMIN
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.)
 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.)
     มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเรื่องการผลิตพืช สัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ การจัดการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และปัจจัยการผิลต ทั้งนี้ มก.สร. จะทำกาตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ในทุกขึ้นตอน ตั้งแต่การผลิตในระดับแปลง การนำผลผลิตมาแปรรูป แลจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้  
1. คำจำกัดความ เป็นความหมายของคำต่างๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้เพื่อให้ผู้ผลิตและประกอบการ มีความเข้าใจในความหมายของคำดังกล่าวตรงกัน
2. หลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการแปรรรูปเกษตรอินทรีย์ เป็นเป้าหมายในการผลิตแบบอินทรีย์ ที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงในขณะที่ทำการผลิตแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. แนวทางปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ มก.สร. แนะนำให้ผู้ผลิและผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติแต่มิได้บังคับหรือมีผลต่อการตัดสินใจรับรองมาตรฐาน
4. มาตรฐาน เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน โดยมก.สร. จะใช้มาตรฐานเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรับรองการผลิตและการประกอบของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
5. ภาคผนวก เป็นหน่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่งแบ่งออกเป็นภาคผนวกต่างๆ ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐาน มก.สร.
 
โลโก้: