อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

 

อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ให้คำปรึกษา แนะนำในการกำหนดกรอบ แนวทาง และแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหรือกลุ่ม จังหวัด ร่วมกับคณะทำงาน บริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งกำหนดการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการผลิต และการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. เสนอแผนการตลาด/โครงการ และติดตามประเมินผล บูรณาการแผนงาน/โครงการ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
3. ดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในเขต ภูมิภาค เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีรายได้ 
5. เผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ และให้บริการในรูปแบบสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย